Angående körning med vattenskoter i Heby kommun

I Sverige får man endast köra vattenskoter i allmänna farleder och inom områden där länsstyrelsen har beslutat om att tillåta det. Den som kör vattenskoter har ansvar att köra säkert och inte orsaka skada eller besvär för människors hälsa, natur eller miljö.

Här finns en karta som visar var i Uppsala län det är tillåtet att köra vattenskoter:

Kortfattat så kan man agera på följande vis om man störs av vattenskoterkörning:

  • Tipsa polisen på 114 14 eller polisen.se
  • Vid fara för person eller egendom ring 112
  • Kontakta länsstyrelsen om djurliv eller natur riskerar att skadas
  • Markägare kan ansöka till länsstyrelsens rättsenhet för ett förbud mot motortrafik eller för att få till hastighetsbegränsningar
  • Om du som markägare vill ansöka om att sätta upp vägbommar, kontakta Trafikverket för mer information.

 

Tillsyn enligt sjölagen och andra tillämpliga lagar och förordningar

Buller:
Kommuner kan tillämpa miljöbalkens bestämmelser om bland annat buller, vilka kan aktualiseras i vissa fall. Kontakta kommunens miljöenhet.

Svall:
Vid störning av den allmänna ordningen eller fara så är det polisen som ska kontaktas.
Om skada uppstår av svall så kan det anmälas som skadegörelse.

Störning på djur- och fågelliv:
Vid många vattendrag finns fågelskyddsområden, Natur 2000-områden eller andra utpekade områden med höga naturvärden. Om en vattenfarkost framförs så att störning uppkommer så kan detta anmälas till länsstyrelsen.

Risk för olycka och störning:
Om en vattenfarkost framförs så att den kan störa den allmänna ordningen eller utgöra en fara så är det polisen som ska kontaktas.

Allmänt tips: 114 14 eller via mejl på polisen.se
Om det är en akut fara, exempelvis vid en badplats ring 112

Som markägare kan man också vidta andra åtgärder i förebyggande syfte.

Sätta upp en skylt:
Det är viktigt att kontrollera vilka regler som gäller för man får inte sätta upp skyltar om exempelvis privat väg eller liknande utan tillstånd där allmänheten har rätt att vistas enligt allemansrätten.

Hastighetsbegränsning eller motortrafikförbud i sjön:
Om man vill få till ett förbud mot motortrafik eller en hastighetsbegränsning i sjön så ska man ansökan om detta till länsstyrelsens rättsenhet.

Vägbom:
Kontrollera vilka regler som gäller hos Trafikverket. Om man får statligt vägbidrag får man inte sätta upp en bom utan Trafikverkets medgivande. Dessutom så får man enligt allemansrätten inte förbjuda eller stoppa gående, cyklande eller ridande såvida inte vägen skadas.

Relaterat