Kungörelse : Ändring av detaljplan DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1, Östervåla

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-10-08
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-08
Datum då anslaget tas ned
2021-10-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Erik Mörtsell, erik.mortsell@heby.se
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Övrig information

Meddelande om granskningsutlåtande

Mark- och planeringsenheten har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Hov 4:1.
Detaljplanen har varit föremål för granskning under perioden 2021-06-21 till 2021-08-11
Detaljplaneändringen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Mark- och planeringsenheten har sammanställt och bemött de yttranden som inkommit under granskningstiden i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt att läsa på kommunens hemsida:

https://heby.se/samhalle-infrastruktur/fysisk-planering/detaljplan/pagaende-
planarbeten/dpa-395-90-ol-jansberget-del-av-hov-41/

Önskas utskriven handling, vänligen kontakta ansvarig handläggare Erik Mörtsell, tfn 0224-362 80, erik.mortsell@heby.se, eller Mark- och planeringsenheten via kommunens växel 0224-360 00.

 

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN