Kungörelse : Granskning av detaljplan, DP 387 Vård- och omsorgsboende

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-05-13
Paragrafer
KS §94
Datum då anslaget sätts upp
2020-05-18
Datum då anslaget tas ned
2020-06-03
Ansvarig
Mikael Byström, mikael.bystrom@heby.se
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Övrig information

Underrättelse om granskning 2

Förslag till detaljplan,
DP 387 Vård- och omsorgsboende ”Kyrkbacken”, Del av Västerlövsta Prästgård 1:13, 2:1 och Västerlövsta Klockargård 1:22
Heby tätort, Heby kommun, Uppsala län

DP 387 Vård- och omsorgsboende Kyrkbacken Heby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark- och planeringsenheten har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Västerlövsta Prästgård 1:13, 2:1 och Västerlövsta Klockargård 1:22. Samråd genomfördes mellan 2019-10-18 till 2019-11-15 och en första granskning mellan 2020-04-16 – 2020-05-14. Inkomna synpunkter i samrådet samt kommunens ställningstagande till dessa finns redogjorda för i granskningsutlåtande 1.

Då en nödvändig markanvändning (Transformatorstation) måste införas i plankarta samt en utformningsbestämmelse tillförs så tas planförslaget ut för en andra granskning. Även ett avsnitt om trafiksäkerhet har införts i planbeskrivningen.

Huvudsyftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna för anläggande av Heby kommuns nya vård- och omsorgsboende.

Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Detaljplanen avviker inte mot översiktsplanen.

Inkomna yttranden kommer efter den andra granskningstiden redovisas och kommenteras i ett nytt granskningsutlåtande.

Granskningstid:

Granskningstiden är två veckor: 2020-05-19 – 2020-06-02.

Skriftliga synpunkter:

Yttranden ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY, eller via e-post till information@heby.se Yttrande ska ha inkommit senast 2 juni 2020.

Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten förloras att kunna överklaga beslut att anta planen.

Underrättelsen skickas skriftligen till remissinstanser och sakägare. De som yttrat sig i den första granskningen får även det kompletta planförslaget skickat till sig. Planförslaget finns endast tillgängligt på Heby kommuns digitala anslagstavla (denna sida). Detta då det för närvarande inte är möjligt att läsa planhandlingarna i kommunhuset pga. Covid-19.

Kontakta oss istället på detaljplanering@heby.se med kontaktuppgifter om ni önskar få planförslaget hemskickat.

Mikael Byström
Planarkitekt

Planhandlingarna finns tillgängliga i länkarna nedan.