Kungörelse : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2019-04-12
Paragrafer
50-55
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-17
Datum då anslaget tas ned
2019-05-09
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se