Kungörelse : Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2019-08-22
Paragrafer
77 - 81
Datum då anslaget sätts upp
2019-08-29
Datum då anslaget tas ned
2019-09-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson (C)
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se