Kungörelse : Kungörelse laga kraft, Norr om järnvägen, DPä 286/378, Morgongåva 16:1

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-10-15
Paragrafer
Ks §157
Datum då anslaget sätts upp
2019-11-11
Datum då anslaget tas ned
2021-11-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Mikael Byström, mikael.bystrom@heby.se
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Övrig information

Ändring och förlängning av genomförandetid för del av Morgongåva, Norr om järnvägen, DPä 286/378, Morgongåva 16:1
Morgongåva tätort,
Heby Kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT

Kommunstyrelsen i Heby kommun antog DPä 286/378 Planändring för del
av Morgongåva, Norr om järnvägen, Morgongåva 16:1 den 15 oktober 2019
(Ks §157).
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte ta upp kommunens beslut
till prövning (404‐7577‐2019). Enligt 13 kap 4 § plan‐ och bygglagen får
Länsstyrelsens beslut av den 23 oktober 2019 inte överklagas.
Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.
Beslutet har vunnit laga kraft den 9 november 2019.
Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av
kommunen enligt 14 kapitlet plan‐och bygglagen. Talan om sådan ersättning
måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan
rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.
Mark‐ och planeringsenheten Heby Kommun