Kungörelse : Kungörelse laga kraft, Vård- och omsorgsboende, DP 387

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Paragrafer
Kf § 50
Datum då anslaget sätts upp
2020-07-14
Datum då anslaget tas ned
2022-07-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Mikael Byström, mikael.bystrom@heby.se
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Övrig information

DP 387 Vård- och omsorgsboende ”Kyrkbacken”, del av Västerlövsta Prästgård 1:13, 2:1 och Västerlövsta Klockargård 1:22
Heby tätort
Heby kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT         

Kommunfullmäktige i Heby kommun antog DP 387 Vård- och omsorgsboende ”Kyrkbacken”, del av Västerlövsta Prästgård 1:13 med flera den 16 juni 2020 (Kf §50).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte ta upp kommunens beslut till prövning (404‐5001-2020). Enligt 13 kap 4 § plan‐ och bygglagen får Länsstyrelsens beslut av den 2 juli 2020 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.Beslutet har vunnit laga kraft den 14 juli 2020.

Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan‐och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Mark‐ och planeringsenheten Heby Kommun