Kungörelse : Kungörelse om ansökan om reservvattentäkt på Holvastby 1:81

Organ
Mark- och miljödomstolen
Sammanträdesdatum
2019-10-31
Datum då anslaget sätts upp
2019-11-04
Datum då anslaget tas ned
2019-12-17
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Ansvarig
Kenth Hansson
Kontakt
Mark- och miljödomstolen, information@heby.se
Relaterade dokument