Kungörelse : Laga kraft, DP 391 Del av Morgongåva 15:14

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-12-15
Datum då anslaget sätts upp
2021-01-12
Datum då anslaget tas ned
2023-01-11
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Hanna Löfstrand, hanna.lofstrand@heby.se
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Övrig information

DP 391 Del av Morgongåva 15:14, Morgongåva 15:33 m.fl.
Morgongåva tätort
Heby kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT

Kommunfullmäktige i Heby kommun antog DP 391 Del av Morgongåva 15:14, Morgongåva 15:33 m.fl. den 15 december 2020 (KS §114).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-10082-2020). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut av den 22 december 2020 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 11 januari 2021.

Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

För Mark- och planeringsenheten, Heby kommun.