Kungörelse : Laga kraft, DPä 374 Wåhlsteds

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-02
Paragrafer
KS §227
Datum då anslaget sätts upp
2020-12-29
Datum då anslaget tas ned
2022-12-29
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Hanna Löfstrand, hanna.lofstrand@heby.se
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Övrig information

DPä 374 Wåhlstedts i Östervåla, Hov 47:1 m.fl.
Östervåla tätort
Heby kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT

Kommunstyrelsen i Heby kommun antog DPä 374 Wåhlstedts i Östervåla, Hov 47:1 m.fl. den 2 december 2020 (KS §227).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-9506-2020). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut av den 12 november 2020 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 29 december 2020.

Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan-och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

För Mark- och planeringsenheten, Heby kommun.