Kungörelse : Laga kraft, DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-27
Paragrafer
Ks § 93
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-21
Datum då anslaget tas ned
2023-05-19
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Hanna Löfstrand, hanna.lofstrand@heby.se
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Övrig information

DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84
Västerlövsta distrikt, Heby kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT

Kommunstyrelsen i Heby kommun antog DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84 den 27 april 2021 (Ks § 93).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-3814-2021). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut den 10 maj 2021 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 21 maj 2021.

Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan-och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Mark- och planeringsenheten Heby Kommun