Kungörelse : Laga kraft, DPä 392/276 Nasaret 5

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-22
Paragrafer
Ks § 170
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-16
Datum då anslaget tas ned
2022-10-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Erik Mörtsell, erik.mortsell@heby.se
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Övrig information

DPä 392/276 Nasaret 5
Heby tätort, Heby kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT

Kommunstyrelsen i Heby kommun antog DPä 392/276 Nasaret 5 den 22 september 2020 (Ks § 170).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-7438-2020). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut den 2 oktober 2020 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 16 oktober 2020.

Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan-och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Mark- och planeringsenheten Heby Kommun