Kungörelse : Meddelande om antagen detaljplan

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-12-04
Paragrafer
Ks § 235
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-07
Datum då anslaget tas ned
2019-01-04
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-07 till 2019-01-03
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Ansvarig
Mikael Byström
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Övrig information

Kommunstyrelsen i Heby kommun har antagit ovanstående förslag till ändring av detaljplan, upprättat 11 september 2018.

Beslutet togs den 4 december 2018.

Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 6 december 2018.

Besvärshänvisning

Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos länsstyrelsen. Bestämmelserna för standardförfarande har tillämpats.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom fyra veckor från den dag antagandebeslutet lades upp på kommunens hemsida, alltså senast den 3 januari 2019. Överklagandetiden förlängs en vecka pga. helgdagar.

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN