Kungörelse : Meddelande om antagen detaljplan

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-02-12
Paragrafer
KF § 16
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-19
Datum då anslaget tas ned
2019-03-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-02-19 till 2019-03-12
Ansvarig
Mikael Byström, mikael.bystrom@heby.se
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Övrig information

MEDDELANDE OM ANTAGEN DETALJPLAN

Kommunfullmäktige i Heby kommun har antagit ovanstående förslag till detlajplan.

Belsutet togs den 12 februari 2019.

Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 19 februari 2019.

Besvärshänvisning

Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos länsstyrelsen.
Bestämmelserna för standardförfarande har tillämpats.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag antagandebeslutet lades upp på kommunens hemsida, alltså senast den 12 mars 2019.