Kungörelse : Meddelande om antagen detaljplan, DP 370 Rävsjöbäcken

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Paragrafer
KF §49
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-22
Datum då anslaget tas ned
2020-07-14
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-06-22 till 2020-07-13
Ansvarig
Mikael Byström, mikael.bystrom@heby.se
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Övrig information

Detaljplan för DP 370 ”Rävsjöbäcken”, del av Morgongåva 15:14
Morgongåva tätort
Heby kommun, Uppsala län 

MEDDELANDE OM ANTAGEN DETALJPLAN

Mark och planeringsenheten har upprättat en detaljplan för del av fastigheten Morgongåva 15:14. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på del av fastigheten.

Kommunfullmäktige i Heby kommun har antagit ovanstående förslag till detaljplan, upprättat 27 november 2018 och reviderad 20 april 2020.

Planen har upprättats genom utökat förfarande (övergick till utökat förfarande efter samråd) enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och har skickats till berörda sakägare och remissinstanser. Planen var ute på samråd mellan 2018-11-29 – 2018-12-20  och på granskning mellan 2020-02-21 – 2020-03-20. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan (LST 402-8277-2018).

Efter granskningen har endast mindre redaktionella ändringar gjorts.

Planförslaget godkändes av Kommunstyrelsen 13 maj 2020 (Ks § 96) och antogs av Kommunfullmäktige 16 juni 2019 (Kf § 49).

Beslutet togs den 16 juni 2020

Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 22 juni 2020.

Planhandlingar såsom plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, granskningsutlåtande, samrådsredogörelse samt utredningar nås via länkarna här nedanför.

Besvärshänvisning

Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos mark och miljödomstolen. Bestämmelserna för utökat förfarande har tillämpats.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag antagandebeslutet lades upp på kommunens hemsida, alltså senast den 13 juli 2020.

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN