Kungörelse : Meddelande om antagen detaljplan DP 375 ”Gamla Frälsningsarmén i Harbo”, Forsbo 1:55

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-04-21
Paragrafer
§ 32
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-27
Datum då anslaget tas ned
2020-05-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-04-27 till 2020-05-18
Ansvarig
Hanna Löfstrand, hanna.lofstrand@heby.se
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Övrig information

Detaljplan för DP 375Gamla Frälsningsarmén i Harbo”, Forsbo 1:55
Harbo tätort
Heby kommun, Uppsala län


MEDDELANDE OM ANTAGEN DETALJPLAN


Mark- och planeringsenheten har upprättat en detaljplan för fastigheten Forsbo 1:55 i Harbo tätort. Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i Harbo tätort.

Kommunfullmäktige i Heby kommun har antagit ovanstående förslag till detaljplan, upprättat 6 mars 2020.

Planen har upprättats genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och har skickats till berörda sakägare och remissinstanser. Planen var ute på samråd mellan 2019-08-02 till 2019-08-30 och på granskning mellan 2019-11-13 till 2019-12-11 samt 2020-01-24 till 2020-02-21. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Efter granskningen har ett fåtal ändringar införts i planen. Ingen av ändringarna påverkar planens syfte utan avser endast att korrigera mindre plantekniska detaljer utifrån de yttranden som inkommit.

Planförslaget godkändes av Kommunstyrelsen 7 april 2020 (Ks § 82) och
antogs av Kommunfullmäktige 21 april 2020 (KF § 32).
Beslutet togs den 21 april 2020.

Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 27 april 2020.

Planhandlingar såsom plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, granskningsutlåtande och samrådsredogörelse nås via länkarna här nedanför.

Besvärshänvisning

Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos länsstyrelsen.

Bestämmelserna för standardförfarande har tillämpats.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag antagandebeslutet lades upp på kommunens hemsida, alltså senast den 18 maj 2020.

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN