Kungörelse : Meddelande om antagen detaljplan, DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-27
Paragrafer
Ks § 93
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-29
Datum då anslaget tas ned
2021-05-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-29 till 2021-05-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Hanna Löfstrand, hanna.lofstrand@heby.se
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Övrig information

Ändring av detaljplan DPä 386 Västerlövsta-Nordsjö 2:84 Västerlövsta distrikt, Heby kommun, Uppsala län

MEDDELANDE OM ANTAGEN DETALJPLAN

Mark- och planeringsenheten har upprättat en detaljplan för fastigheten Västerlövsta-Nordsjö 2:84 Syftet med planändringen är att ändra prickmarken för att möjliggöra byggnation av ett nytt fritidshus något längre ifrån grannen.

Kommunstyrelsen i Heby kommun har antagit ovanstående förslag till detaljplaneändring, upprättat 9 april 2021.

Planen har upprättats genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och har skickats till berörda sakägare och remissinstanser. Planen var ute på samråd mellan 2021-01-22 till 2021-02-19 och på granskning mellan 2021-03-17 till 2021-04-07. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Efter granskningen har ett fåtal ändringar införts i planen. Ingen av ändringarna påverkar planens syfte utan avser endast att förtydliga vilka tidigare gällande bestämmelser från byggnadsplan 84 som fortsätter att gälla.

Planförslaget antogs av Kommunstyrelsen 27 april 2021 (Ks § 93).
Beslutet togs den 27 april 2021.
Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 29 april 2021.

Planhandlingar såsom plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, granskningsutlåtande och samrådsredogörelse nås via länkarna här nedanför.

Besvärshänvisning
Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos länsstyrelsen.
Bestämmelserna för standardförfarande har tillämpats.
Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag antagandebeslutet lades upp på kommunens hemsida, alltså senast den 20 maj 2021.

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN