Kungörelse : Meddelande om antagen detaljplan, Vård- och omsorgsboende i Heby

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Paragrafer
Kf §50
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-22
Datum då anslaget tas ned
2020-07-14
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-06-22 till 2020-07-13
Ansvarig
Mikael Byström, mikael.bystrom@heby.se
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Övrig information

DP 387 Vård- och omsorgsboende ”Kyrkbacken”, del av Västerlövsta Prästgård 1:13, 2:1 och Västerlövsta Klockargård 1:22
Heby tätort
Heby kommun, Uppsala län

MEDDELANDE OM ANTAGEN DETALJPLAN

Mark- och planeringsenheten har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Västerlövsta Prästgård 1:13, 2:1 och Västerlövsta Klockargård 1:22. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av Heby kommuns nya vård- och omsorgsboende.

Planen har tagits fram genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och har skickats till berörda sakägare och remissinstanser.

Samråd genomfördes mellan 2019-10-18 till 2019-11-15 och en första granskning mellan 2020-04-16 – 2020-05-14 och en andra granskning mellan 2020-05-19 – 2020-06-02. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan som avses i i 6 kap. 3 § miljöbalken (LST 402-7506-2019).

Efter granskning 2 har endast mindre redaktionella ändringar gjorts.

Planförslaget godkändes av Kommunstyrelsen 8 juni 2020 (Ks § 117).

Kommunfullmäktige i Heby kommun har antagit ovanstående förslag till detaljplan, upprättad 9 oktober 2019 och reviderad 15 maj 2020.

Beslutet togs den 16 juni 2020.

Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 22 juni 2020 (Kf § 50).

Besvärshänvisning

Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos mark- och miljödomstolen. Bestämmelserna för standardplanförfarande har tillämpats.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla, alltså senast den 13 juli 2020.

Kompletta planhandlingar inklusive undersökning om strategisk miljöbedömning hittas nedan.

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN