Kungörelse : Naturvårdsverket

Organ
Naturvårdsverket
Sammanträdesdatum
2019-04-26
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-26
Datum då anslaget tas ned
2019-05-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-04-26 till 2019-05-17
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Kontakt
Naturvårdsverket
Övrig information

KUNGÖRELSE

 

NATUR OCH MILJÖ

 

Ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G från luften inom Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven under 2019

 

Naturvårdsverket har den 26 april 2019 fattat beslut om dispens från förbudet att sprida bekämpningsmedel från luftfartyg och om tillstånd till spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G inom områden som berör Natura 2000-områden i Nedre Dalälven.

 

Vad som gäller för ett eventuellt överklagande framgår av beslutet.

 

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Heby, Tierps, Älvkarleby, Sala, Avesta, Gävle och Sandvikens kommuner samt på Naturvårdsverkets webbplats: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Beslut/Beslut-om-bidrag-myggbekampning/Myggbekampning-vid-Nedre-Dalalven-2019/

 

E-post: registrator@naturvardsverket.se

Postadress: Naturvårdsverket, 106 48  STOCKHOLM

 

 

NATURVÅRDSVERKET

 

Införs vecka 18 i: Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Dala-Demokraten, Sala Allehanda, Avesta Tidning och Upsala nya tidning samt Post- och inrikes tidningar