Anslag/bevis : Underrättelse om granskning, DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-03-24
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-21
Datum då anslaget tas ned
2021-08-12
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-21 till 2021-08-11
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Erik Mörtsell, erik.mortsell@heby.se
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Övrig information

Underrättelse om granskning

Förslag till detaljplaneändring
DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1, Östervåla tätort, Heby kommun, Uppsala län.

Kartbild DPä 395/90 Ol-Jansberget

Kartbild DPä 395/90 Ol-Jansberget. Klicka på bilden så visas den i större format i ny flik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heby kommun avser att ändra en del av detaljplan DP 90, fastställd 1975. Det aktuella området är ännu inte utbyggt enligt intentionerna i DP 90. Huvudsyftet med detaljplaneändringen är att ordna en mer kostnadseffektiv dragning av lokalgator i området. Ett ytterligare syfte med detaljplaneändringen är att skapa ökad flexibilitet avseende byggrätternas utformning för att möjliggöra för sammanbyggda hus samt i delar av planändringsområdet hus i upp till två våningar. Idag regleras byggrätten för kvartersmark inom planändringsområdet med bestämmelser om friliggande hus i en våning. I bakgrunden finns en situation där behovet och efterfrågan av andra boendeformer än villor i Östervåla tätort har ökat.

Förfarande:
Detaljplaneändringen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Granskning:
Granskningstiden är perioden 2021-06-21 till och med 2021-08-11

Skriftliga yttranden:
Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 Heby,

Eller via e-post till information@heby.se

Yttrande ska ha inkommit senast den 11 augusti 2021. Om inget skriftligt yttrande inkommit på förslaget senast under granskningstiden kan rätten förloras att kunna överklaga beslut att anta planen.

Underrättelse om granskning har skickats till kända sakägare och remissinstanser.