Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-04-10
Paragrafer
62-77
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-15
Datum då anslaget tas ned
2019-05-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-04-15 till 2019-05-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se