Kungörelse : Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-08-21
Paragrafer
98 - 116
Datum då anslaget sätts upp
2019-08-28
Datum då anslaget tas ned
2019-09-19
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se