Ändring av detaljplan DPä 402/100 Harbo skola, del av Harbo-Smedsbo 1:9 m.fl., Harbo tätort

Meddelande om granskningsutlåtande

Mark- och planeringsenheten har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Harbo-Smedsbo 1:9 mfl.

Detaljplanen har varit föremål för en andra granskning under perioden 2022-03-30 till 2022-04-19.

Detaljplaneändringen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Mark- och planeringsenheten har sammanställt och bemött de yttranden som inkommit under granskningstiden i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt att läsa på kommunens hemsida:

https://www.heby.se/boende-trafik-och-miljo/boende-och-samhallsutveckling/planer-och-byggprojekt/har-planerar-vi-just-nu/detaljplaner-under-arbete/dpa-402-harbo-skola-harbo-smedsbo-19-harbo Länk till annan webbplats.

Önskas utskriven handling, vänligen kontakta ansvarig handläggare Hanna Löfstrand, tfn 0224-361 37,

hanna.lofstrand@heby.se, eller Mark- och planeringsenheten via kommunens växel 0224-360 00.

MARK- OCH PLANERINGSENHETEN


Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord