DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1, Östervåla tätort, Heby kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT

Kommunstyrelsen i Heby kommun antog detaljplaneändringen DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1 den 26 april 2022 (Ks § 96).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-3341-2022). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut den 4 maj 2022 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 20 maj 2022.

Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan-och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Mark- och planeringsenheten Heby Kommun


Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord