Dpä 402 Harbo skola

DPä 402 Harbo skola

Harbo tätort, Heby kommun, Uppsala län

KUNGÖRELSE LAGA KRAFT

Kommunstyrelsen i Heby kommun antog detaljplaneändring DPä 402 Harbo skola den 7 juni 2022 (KS § 123).

Kommunstyrelsen i Heby kommun antog detaljplaneändring DPä 402 Harbo skola den 7 juni 2022 (KS § 123).

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-4421-2022). Enligt 13 kap 4 § plan- och bygglagen får Länsstyrelsens beslut den 10 juni 2022 inte överklagas.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats.

Beslutet har vunnit laga kraft den 30 juni 2022.

Den som lider skada p.g.a. en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kapitlet plan-och bygglagen. Talan om sådan ersättning måste väckas inom två år från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Mark- och planeringsenheten Heby Kommun


Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord