Vi provborrar för
ny vattentäkt i Huddunge

Händer håller i jord

Just nu håller vi på och undersöker förutsättningarna för en ny vattentäkt för det kommunala dricksvattnet i Huddunge.

Anledningen är att vi planerar att införa ett nytt vattenskyddsområde i Huddunge. Med den befintliga vattentäkten kommer ett flertal fastigheter och verksamheter att ligga inom vattenskyddsområdet vilket kan innebära vissa begränsningar för fastighetsägarna.

Så liten inverkan som möjligt

- Om det i stället går att skapa en ny vattentäkt där vi nu ska provborra skulle troligtvis endast en fastighetsägare ha mark inom vattenskyddsområdet och denne skulle inte påverkas märkbart. Även risken för en eventuell förorening av vattnet minskar betydligt. Vi vill ju att våra vattenskyddsområden ska ha så liten inverkan som möjligt på omgivningarna, säger Niclas Lind, VA-ingenjör.

Vattenprov och provpumpning

Inom de närmaste veckorna kommer provborrning att ske. Hittas vatten kommer vattenprover att tas för att kontrollera vattenkvaliteten och därefter kommer det att provpumpas för att se att det finns tillräckligt mycket vatten i täkten.
- Om vi får positiva besked så kommer vi att ansöka om en så kallad vattendom. Vattendomen säkerställer att kommunen får ta vatten ur täkten och den anger hur mycket vatten som får tas ur täkten. Blir den nya vattentäkten verklighet så kan vi därefter ansöka om att länsstyrelsen inrättar ett vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter, säger Niclas Lind.

Fokus på att skydda dricksvattenkvaliteten

För att skydda vårt dricksvatten ses vattenskyddsområden över i hela kommunen. De befintliga uppdateras och där det saknas kommer det att bildas nya. De fastighetsägare som berörs eller kommer att beröras får information från oss när arbetet är aktuellt.

Kontakt: Niclas Lind, VA-ingenjör, 0224-361 76, niclas.lind@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 april 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås