Årets resultat från Liv och hälsa ung följs upp redan under våren

Händer håller i jord

Nu har resultatet från undersökningen Liv och hälsa ung kommit. Undersökningen är Uppsala läns gemensamma enkätundersökning vad gäller hälsa, levnadsvanor och livsvillkor för unga.

Enkäten vänder sig till ungdomar i årskurs sju, nio och andra året på gymnasiet. Ungdomarna får svara på olika frågor inom områden som självskattad hälsa, skolmiljö, alkohol, narkotika och tobaksanvändning, delaktighet, trygghet och framtidstro.

Låg självskattning av hälsa

Resultatet för ungdomar i Heby kommun visar att unga här skattar sin hälsa lågt i jämförelse med övriga kommuner i länet. Flickorna i kommunen skattar sin hälsa lägre än pojkar. I undersökningen ser vi också en ökning av andelen unga som någon gång har testat alkohol. 50 procent av de som svarat anger att de har testat alkohol, det är i högre grad unga flickor som anger att de har provat alkohol.

Trygghet i samhället

Vi ser också att både pojkar och flickor känner sig relativt trygga i skolan på både lektioner, raster och på vägen till/från skolan. Här ligger svaren från Heby kommuns unga på ungefär samma nivå som länet i helhet. Heby kommuns unga upplever också tryggheten i samhället som relativ hög.

Du kan läsa undersökningen Liv och hälsa ung i sin helhet via Region Uppsalas hemsida: Liv och hälsa ung - Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt arbetssätt för att tillvarata svaren

För att tillvarata svaren från de unga i vår kommun kommer enkätundersökningen att följas upp under våren.

- De ungas åsikter är väldigt viktiga att tillvarata och tidigare har det saknats en återkoppling till ungdomarna på det som framkommit i resultatet av enkäten. Vi har därför förändrat arbetssättet med hur vi återkopplar Liv och hälsa ung till detta år, säger Hanna Röngren, förändringsledare i Heby kommun

Samtliga elever i årskurs nio kommer i maj att få återkoppling på resultaten av undersökningen och också ges möjlighet att föra en dialog med representanter från skola, elevhälsa och kultur och fritid. I höst kommer dåvarande årskurs åtta, som besvarat enkäten i årskurs sju, att bjudas in till fokusintervjuer angående enkäten och de resultat som redovisas.

- Det ger oss en möjlighet att få bättre förståelse för vad resultaten står för och vad eleverna tycker är viktigt för att trivas och må bra i Heby kommun, säger Hanna Röngren.

Enkätundersökningen Liv och hälsa ung genomförs vartannat år och genomförs nästa gång 2025

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås