Elevhälsan vid Harbo skola

Elevhälsa

Elevhälsan anordnas för barn och elever i förskoleklass, grundskola, särskola och för elever som går i centrum för livslångt lärande (CLL) samt gymnasium. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska och specialpedagogiska insatser. Tillgång till läkare och psykolog finns.

Skolans elevhälsa arbetar för att skapa goda miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa i samarbete med lärare och övrig personal.

Skolsköterska

Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och omvårdnadskompetens och har nära samarbete med skolans övrig personal för att skapa optimala förutsättningar för elevers hälsa, lärande och trygghet.

Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Varje elev i grundskola och särskola ska erbjudas minst tre hälsobesök. Eleverna ska dessutom erbjudas vaccination enligt fastställt grundschema, undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Skolsköterskan utför även enklare sjukvårdsinsatser.

Skolsköterskan följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Dokumentationen i skolhälsojournalen är databaserad.

Skolkurator

Skolkurator erbjuder psykosocialt stöd till elever, föräldrar och skolpersonal. Skolkuratorn stöder bland annat elever genom enskilda samtal, arbete med elevgrupper utifrån identifierade behov samt samarbetar med skolans övriga personal i syfte att främja en god hälsa och inlärningssituation för skolans elever.

Skolkuratorn har bland annat motiverande samtal, krissamtal, utredande samtal och rådgivande samtal utifrån elevens behov. Skolkuratorn samarbetar även med andra utomstående aktörer som arbetar med barn och unga i syfte att stödja skolans elever och deras nätverk.

Skolkuratorn deltar i arbetet kring skolans värdegrundsrelaterade frågor och likabehandlingsfrågor för att främja en god psykosocial hälsa hos skolans elever.

Relaterat

Kontakt

Alexandra Gustafsson
Rektor
0292-71853
alexandra.gustafsson@heby.se

Sanne Meurman
Kurator
0292-717 27
sanne.flink@edu.heby.se

Ulrika Mosell
Skolsköterska
0224-362 65
ulrika.mosell@heby.se

Helen Söder
Specialpedagog
0292-718 11
helen.soder@heby.se

Sandra Carlsson
Logoped
0292-717 26
sandra.carlsson@heby.se

Maria Karlsson
Speciallärare
0292-718 27
maria.karlsson@edu.heby.se

Christoffer Lagerstrand
PTP Psykolog
0224-362 98
christoffer.lagerstrand@heby.se

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>