Hantering av personuppgifter inom kostverksamheten

Dina personuppgifter hanteras i samband med matlagning och menyplanering i Heby kommuns kök. Personuppgifterna används för att säkerställa att den mat som serveras inte kommer att skada någon matgäst samt för att kunna planera kostenhetens verksamhet utifrån vilka specialkostbehov som finns. Eftersom det kan anses ligga i matgästernas intresse att få anpassad kost, är personuppgiftsbehandlingen ett led i Heby Kommuns myndighetsutövning och av allmänt intresse och i vissa fall ett vitalt intresse. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, klass, skola, vilka specifika kostbehov du har, vilka symptom maten kan ge upphov till, hur fort reaktionen kommer samt vilka åtgärder som ska vidtas om du reagerar på maten. Namn och telefonnummer till förälder eller annan anhörig sparas också. Uppgifterna kommer att sparas under tiden du är matgäst i någon av kommunens matsalar. När du slutat i verksamheten raderas uppgifterna men vi kan också ta bort dem om du ber oss. Dina uppgifter kommer inte överföras till tredje land utanför EU.

Samhällsbyggnadsnämnden i Heby kommun är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Heby kommun på 0224-360 00 eller information@heby.se, varefter din begäran kommer att prövas.

Dataskyddsombud i kommunen är Joakim Söderberg, han nås via Joakim.soderberg@heby.se eller på telefonnumret 0224-363 62.

Har du synpunkter på Heby kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm,datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-657 61 00.

Kostchef, Heby, Morgongåva, Vittinge och Tärnsjö
Anneli Englén
0224 – 361 74
Anneli.Englen@heby.se

Kostchef, Östervåla och Harbo
Katarina Virhammar
0292 – 719 01
Katarina.Virhammar@heby.se