Frågor och svar om skolskjuts

Skolskjuts vid byte av skola eller bostad

Fråga: Vi kommer att flytta till en annan del av kommunen, men vårt barn vill gå kvar i sin gamla skola. Får vårt barn skolskjuts till den gamla skolan? 
Fråga: Vårt barn vill byta till en annan skola än den som ingår i upptagningsområdet. Får vårt barn skolskjuts till den nya skolan?
Svar: I de flesta fall får de inte det men, om skolskjutsen till den nya skolan inte får några ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser i förhållande till vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress. I annat fall får vårdnadshavarna själva stå för transport till och från skolan.

Fråga: Som förälder har jag rätt att välja vilken skola jag vill till mitt barn. Får mitt barn skolskjuts till den skola jag väljer?
Svar: Som förälder har du rätt att välja vilken skola du vill, men valet kan ge konsekvenser när det gäller skolskjuts. Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till hemskolan. Väljer du annan skola får du själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress.

Skolskjuts vid växelvis boende

Fråga:  Jag kommer att flytta till en grannkommun, och mitt barn är fortsatt folkbokförd hos den förälder som bor i hemskolans upptagningsområde. Får mitt barn skolskjuts till och från mig vid växelvis boende?
Svar: Nej, för att erhålla skolskjuts vid växelvis boende är det en förutsättning att båda vårdnadshavarnas bostadsadresser ligger inom Sala kommun.

Skolskjuts vid särskilda förhållanden

Fråga: Jag har fått ett jobb med sådana arbetstider att jag inte hinner lämna och hämta mitt barn från fritids. Kan mitt barn få skolskjuts till och från fritids?
Svar: Nej, skolskjuts omfattar endast transport till och från skolan. Transporter till och från fritids är förälderns ansvar.

Fråga: Mitt barn har brutit benet och behöver skolskjuts. Får mitt barn det?
Svar: Alla barn och elever i Heby kommun är olycksfallsförsäkrade. För barn i förskola, elever i grundskola, gymnasieskola och särskola gäller försäkringen dygnet runt. Du tar kontakt med bolaget angående hur anmälan och ersättning för ev. skolskjuts ska ske. Telefonnummer till försäkringsbolaget finns på Heby kommuns hemsida. I samband med detta får du även information om hur beställning och ersättning för ev. skolskjuts ska gå till.

Fråga: Mitt barn ska operera ett knä och måste ha transport till skolan en tid efteråt. Får mitt barn det?
Svar: Vid en planerad operation skall ni ta kontakt med ert eget försäkringsbolag i första hand. Täcker inte er försäkring de transportkostnader som uppstår, kontaktar ni handläggare för skolskjuts som får bedöma huruvida de kan erbjuda tillfällig skjuts.

Frågor om avstånd

Fråga: Vi vill att skolskjutsen ska hämta vårt barn vid bostaden i stället för vid påstigningsplatsen. Det är dålig väg och inga gatlyktor där vi bor. Går det?
Svar: Enligt skolskjutsreglementet ska eleven ta sig från hemmet till anvisad påstigningsplats. Det är föräldrarnas ansvar att följa sitt barn till påstigningsplatsen om så behövs.

Fråga: Vårt barn får inte skolskjuts men vi har mätt sträckan till skolan med avståndsmätaren i bilen och avståndet överstiger den gräns som är satt. Gäller inte det?
Svar: Nej, avståndet beräknas via kortaste gångbara väg.

Fråga: Hur mäts avståndet mellan hemmet och skolan? Är det fågelvägen?
Svar: Nej, avståndet beräknas utifrån kortaste gångbara väg.