Riktlinjer för beviljande av studier för vuxna

Riktlinjer för beviljande av studier för vuxna. 

De sökande kan delas in i två olika kategorier sökande.

  1. Sökande som inte har en fullständig gymnasieutbildning eller inte nått upp till grundläggande behörighet för till högskolestudier
  2. Sökande som önskar gå kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå men som har fullständig gymnasieexamen.

Den första kategorin sökande regleras av skollagen och alla som faller inom den kategorin har rätt att delta i utbildning.

20 kap. skollagen (2010:800).

Rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå

19 § En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå

enligt 20 § och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan enligt 16 kap. 27 § men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet.

Den som har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt första stycket har rätt att delta i sådan utbildning i en annan kommun än sin hemkommun eller ett landsting om utbildningen finns där och inte erbjuds av hemkommunen. I ett sådant fall är hemkommunen skyldig att ersätta den mottagande kommunens kostnader. Bestämmelserna i 15 kap. 32 § ska tillämpas när det gäller ungdomar till och med första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Behörighet till utbildning på gymnasial nivå

20 § En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Den andra kategorin regleras i Svensk författningssamling, Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

3 kap Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Urval

7 § Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

När vi tittat hur andra kommuner hanterar detta så följer man lagen och förordningen. Det kan i vissa fall innebära att man nekar personer utifrån att budgeten inte räcker till för de som går under andra kategorin sökande. På samma sätt får vi i Heby göra. CLL har en budget som först och främst ska räcka till kategori ett. CLL tycker inte att de behöver några riktlinjer utöver det som står i skollagen och förordningen.

Mats Hägglund
Skolchef Heby Kommun
29/10-2012