DP 388 Horrsta Backe etapp II, Heby

Förslag till detaljplan DP 388 Horrsta backe etapp II, Heby tätort

Kartbild över detaljplan Horrsta backe 2

Förslag till detaljplan DP 388 Horrsta backe etapp II, Heby tätort

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till bostadsbebyggelse på fastigheterna Horrsta 4:5, Horrsta 4:12 och del av Horrsta 4:36.

Bostäderna planeras att utgöras av småhus enligt samma mönster som byggts ut norr om planområdet, motsvarande en etapp I. Detta innebär att en- och tvåbostadshus alternativt parhus uppförs på egen fastighet där fastighetsarean omfattar ca 1000-1500 m². Den nya detaljplanen bedöms kunna skapa ca 20 nya fastigheter för en- och tvåbostadshus.

Förfarande

Detaljplaneändringen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Samråd

Detaljplanen var på samråd 2022-01-28 - 2022-02-27.

Planhandlingar

Planhandlingar såsom plankarta och plan- och genomförandebeskrivning finns i länkarna nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord