DP 394 Horrsta Norra; del av Horrsta 4:36, Heby

Heby tätort, Heby kommun, Uppsala län

Gulmarkerat område på kartbild

Mark- och planeringsenheten har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Horrsta 4:36. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus i 3-4 våningar samt småhusbebyggelse på den södra delen av planområdet.

Planen har tagits fram genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och har skickats till berörda sakägare och remissinstanser.

Samråd genomfördes mellan 2022-02-25 – 2022-03-28, granskning mellan 2022-05-13 – 2022-06-07. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Detaljplanen kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken (LST 402-1596-2022).

Efter granskningen har endast mindre korrigeringar gjorts.

Planförslaget upprättat den 2022-02-24 och reviderat 2022-06-29 antogs av Kommunfullmäktige den 27 september 2022 (KF § 71).

Justering av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 3 september 2022.

Besvärshänvisning

Beslut om att anta en detaljplan får överklagas hos mark- och miljödomstolen. Bestämmelserna för utökat förfarande har tillämpats vid framtagandet av planändringsförslaget.

Besvärsinlagan skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslutet som begärs samt vara undertecknat. Skrivelsen bör också innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes adress. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen i Heby kommun, 744 88 Heby.

Överklagandet skall vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla, alltså senast den 25 oktober 2022.

Kompletta planhandlingar hittas nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord