Arbete med fördjupad översiktsplan Morgongåva tätort 2022

Granskning av fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort

Nu kan du tycka till om förslaget till fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort. Under perioden 28 juni – 26 augusti är planförslaget på granskning. Under denna period är du välkommen att lämna synpunkter på förslaget. Granskningsförslaget finns tillgängligt längst ner på sidan.

Synpunkter på förslaget kan under perioden 28 juni - 26 augusti skickas till: information@heby.se eller per post till Heby kommun, Tingsgatan 11, 744 88 Heby

Ange gärna ämnesrad: ”Yttrande FÖP Morgongåva granskningsförslag”.

Upplysningar kan lämnas av Mark- och planeringsenheten, Erik Mörtsell, erik.mortsell@heby.se, 0224-36280 under vecka 26 samt under vecka 33 och 34.


Bakgrund

Kommunstyrelsen i Heby kommun har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort.

Under 2020-2021 arbetades ett samrådsförslag fram. Inom ramen för det arbetet genomfördes ett omfattande dialogarbete genom enkätundersökningar, kampanjer i sociala medier, digitala träffar, digitala workshops med Morgongåvas föreningsliv och företag samt även innan pandemins utbrott fysiska träffar i Morgongåva. Samrådsförslaget skickades sedan ut på remiss under perioden 2021-05-07 – 2021-07-02. Efter samrådsremissen har inkomna synpunkter under sammanställts i en så kallad samrådsredogörelse där kommunen också bemöter de inkomna yttrandena samt om, och i sådant fall i vilken utsträckning, de föranlett några revideringar av förslaget. Därefter har ett reviderat förslag tagits fram som nu är föremål för granskning.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Alla kommuner i Sverige ska enligt lag ha en översiktsplan. Översiktsplanen ska ge kommunens syn på mark- och vattenanvändningen inom kommunens geografiska yta och hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden. Hebys idag gällande översiktsplan antogs 2013.

Kommunen får även ta fram mer detaljerade fördjupningar av översiktsplanen, så kallade fördjupade översiktsplaner, över delar av kommunens geografiska yta. Det är detta som Heby kommun nu beslutat att göra för Morgongåva tätort.

Översiktsplaner liksom fördjupade översiktsplaner fungerar vägledande och ger därmed inga garanterade byggrätter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 juni 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord