De nya vattenskyddsområdena i Heby kommun

Sedan tidigare har Heby kommun ansökt hos Länsstyrelsen om att upprätta vattenskyddsområden för olika grundvattentäkter som försörjer kommunen med dricksvatten. Syftet med ansökan var att bevara god kvalitet och goda mängder i kommunens grundvattentäkter. Ansökan gjordes för vattenskyddsområden i Heby, Runhällen, Huddunge och Tärnsjö.

Nu är Länsstyrelsen klara med första remissrundan för orterna Runhällen, Huddunge och Tärnsjö. I dessa orter fortsätter nu arbetet genom att Länsstyrelsen kontaktar sakägare på de aktuella orterna. Sakägare är de som har en fastighet eller verksamhet i det aktuella området.

Vattenskyddsområdet delas in i inre- och yttre zoner. Det finns olika skyddsföreskrifter för de olika zonerna. Skyddsföreskrifterna finns till för att förhindra och reglera sådant som kan medföra en risk för förorening och negativ påverkan på vattnet i området. Eftersom vattenskyddsområdet är en levande plan så uppdateras gränsdragningarna nu för både den inre och den yttre zonen i de nya vattenskyddsområdena. Arbetet görs gemensamt av Heby kommun och Länsstyrelsen i Uppsala.

De som har sin fastighet eller verksamhet inom området och framförallt inom den inre zonen kan komma att påverkas av skyddsföreskrifter. Sakägare inom den inre zonen kan därför ha rätt till ersättning. Tekniska enheten i Heby kommun kommer att samråda med de sakägare som blir berörda av detta.

Efter att yttranden från kontaktade sakägare kommit in till Länsstyrelsen i Uppsala så gör de en samlad bedömning och fattar ett beslut i ärendet.

Agenda 2030 mål 6 Rent vatten och sanitet

Agenda 2030 mål 6, Rent vatten och sanitet