Positivt resultat för Heby kommun 2020

Heby kommun redovisar ett positivt resultat för helåret 2020 på +22,9 (föregående år 0,7) miljoner kronor vilket är 10,4 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet (12,5). Nettokostnaderna har ökat med 7,4 miljoner kronor jämfört med föregående år vilket motsvarar 0,9 procent.

Skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning är 17,5 miljoner kronor högre än budgeterat främst beroende på att riksdagen beslutat om extra generella statsbidrag kopplat till Coronapandemin.

– Det har gjorts ett fantastiskt jobb på alla nivåer i kommunen. Heby kommun måste fortsätta minska kostnaderna och öka intäkterna för att pengarna från skattebetalarna ska räcka på lång sikt. Vi vill betona att kravet på mer samarbete för bättre kvalitet och effektivisering ska öka och att människan ska stå i centrum, säger Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet 2020 beror främst på att grundskolan sänkt sina kostnader, tillsammans med många andra verksamheter samt de extra statsbidragen. De största positiva avvikelserna jämfört med budget finns inom kommunstyrelsen, 3,6 miljoner kronor, samhällsbyggnadsnämnden, 3,1 miljoner kronor och bygg- och miljönämnden, 2,2 miljoner kronor.

Den största negativa avvikelsen i helårsresultatet finns inom vård- och omsorgsnämnden som redovisar en negativ avvikelse jämfört budget med 7,8 miljoner kronor. I jämförelse med föregående år har nettokostnaderna för nämnden ökat med 9,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2,8 procent. Utbildningsnämnden redovisar en negativ avvikelse på 6,8 miljoner kronor jämfört med budget. Nämndens nettokostnader har ökat med 0,2 miljoner kronor jämfört med föregående år vilket motsvarar 0,06 procent. Kultur- och fritidsnämnden redovisar en negativ avvikelse på 1,6 miljoner kronor jämfört budget. Nämndens nettokostnader har ökat med 2,6 miljoner kronor i jämförelse med föregående år vilket motsvarar 9,2 procent.

Analyser och åtgärder som genomförts under 2020 kommer att presenteras i kommande årsredovisning.

För ytterligare information kontakta Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, 0224-361 14, marie.wilen@heby.se, Emma Burstedt, kommundirektör, 0224-361 19, emma.burstedt@heby.se eller Ylva Opard, ekonomichef, 0224-360 21, ylva.opard@heby.se

Relaterat