Geoteknisk undersökning genomförs vid Ol-Jansberget i Östervåla

I slutet på vecka 2 eller i början på vecka 3 inleds en geoteknisk undersökning vid Ol-Jansberget i Östervåla. Undersökningen är en del i arbetet med den pågående detaljplaneändringen DPä 395/90 Ol-Jansberget och innebär att markprover görs för att få kännedom om markens beskaffenhet. Markproverna kommer att tas genom borrning med borrbandvagn.

Undersökningen görs för att vi ska kunna säkerställa att marken kan användas till det som planändringsförslaget syftar till att möjliggöra. Dagens detaljplan medger endast villabebyggelse men genom ändringen hoppas vi också kunna erbjuda annan bostadsbyggnation i området.

Markundersökningen kommer att genomföras av Bjerking.

Relaterat