Geotekniska undersökningar genomförs i Heby med start 1 februari

Under vecka 5 påbörjas geotekniska undersökningar i Heby. Undersökningarna är en del i de detaljplanearbeten som just nu pågår i området och görs för att vi ska kunna säkerställa att marken kan användas till det som detaljplanerna vill möjliggöra. Arbetet kommer att utföras med borrbandvagn av företaget Ramboll.

Måndagen den 1 februari kommer undersökningar att påbörjas i området som hanteras
i DP 388 Horrsta Backe etapp 2. Det handlar om området vid Horrsta backe, avgränsat av Littersbovägen i öster, Bygatan i söder och Sjömossvägen i norr. Inom undersökningsområdet finns en populär pulkabacke. Här kommer man i möjligaste mån att försöka göra så lite intrång som möjligt. Arbetet kring just området där pulkabacken ingår beräknas pågå under två dagar med start måndag.

Arbetet kommer därefter att fortsätta under cirka två veckor med vidare undersökningar i DP 388 Horrsta Backe etapp 2 och med undersökningar inom detaljplaneområden DP 394 Horrsta Norra; del av Horrsta 4:36, området mellan Heby Arena och Idrottsvägen, och DP 271, väster om vattentornet där exploatering av Heby västra företagspark pågår.

Vi ber alla att visa hänsyn mot de som utför arbetet och respektera eventuella avspärrningar.