Grönt är skönt – men glöm inte att klippa dina buskar, träd och häckar

Träd, buskar och häckar växer och frodas under sommarmånaderna. Grönskan är härlig men växer de nära en väg eller en gata har du som fastighetsägare skyldighet enligt Plan- och bygglagen att hålla dem i vårdat skick och sköta om dem så att de inte stör trafik och omgivning och skapar risker för olyckor.

Vilka regler gäller?

häckar utfart mot gataDu som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i hörnet, en sträcka på minst 10 meter åt vartdera hållet. Höjden på häcken mäts från vägbanan

häckar hörntomtDu som har tomt intill gata

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Över cykelbana/gångbana, minst 3,5 meter. Över körbana, minst 4,5 meter.

Framkomlighet på trottoarer och cykelbanor

Trottoarer och cykelbanor ska vara framkomliga för gående, barnvagnar och rullstolar. Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut i gatan vilket ökar risken häckar tomt intill gataför trafikolyckor.

Tänk på…

•att din tomt även har en baksida.

•att stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.

•häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

•att växterna växer. Klipp lägre än 80 cm för marginal.

•att cykelbanans bredd räknas som vägbana.

 Vad händer om fastighetsägare inte följer reglerna?

Om nödvändiga åtgärder inte utförs kan Heby kommun tvingas utföra dessa insatser och fastighetsägaren kommer då att debiteras för kostnaden.

Stöter du på träd eller häckar i gatumiljö som du upplever utgöra en trafikfara kan du anmäla det via Felanmälan.