Minskad övergödning från hästgårdar

LIFE IP Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund – för våra gemensamma vatten. Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska projektet tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Heby kommun ingår i projektet tillsammans med Julmyra Horse Center i delprojektet Minskad övergödning från hästgårdar

På Julmyra Horse Center finns ett tiotal stall och cirka 225 hästar. Gården har en vision om att fördubbla antalet hästar under de närmaste åren utan att det blir en belastning för de närliggande vattendragen. Därför genomför gården en rad åtgärder för att minska näringsläckaget, exempelvis genom att mocka i hagarna, dra om diken och bygga fosfordammar för att förbättra hanteringen av dagvatten.

De fysiska åtgärderna gjordes under våren och sommaren 2017. Nu ska resultatet utvärderas, bland annat med hjälp av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Tillsammans med Heby kommun ska Julmyra sedan ta fram informationsmaterial för att sprida metoderna till hästgårdsägare över hela landet.

Här kan du se en film om projektet som producerats av SLU och LRF.

Relaterat