Heby kommun undertecknade nya hållbarhetslöften med fokus på ekosystem och biologisk mångfald

Agenda 2030 mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Nyligen undertecknade Heby kommun de nya hållbarhetslöftena som träffats med länsstyrelsen i Uppsala län. Biologisk mångfald, våtmarker och livet i sjöar och vattendrag är några av de delar som Heby kommun ska fokusera på de närmaste tre åren när det gäller miljöåtgärder.

Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen Uppsala och övriga aktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de fyra regionala åtgärdsprogrammen inom ”Färdplan för ett hållbart län”. De fyra åtgärdsprogrammen är Klimat och energi (2019-2022), Ekosystem och biologisk mångfald (2020-2023), Vatten (2021-2024) och Samhällsutveckling (2022-2025).

Genom att underteckna hållbarhetslöftena förbinder sig nu Heby kommun att genomföra ett antal åtgärder ur det regionala åtgärdsprogrammet för Ekosystem och biologisk mångfald som pågår fram till 2023.

Heby kommun har tecknat hållbarhetslöften inom dessa områden:

  • Åtgärd 1   Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag.
  • Åtgärd 3   Bevara och återskapa våtmarker.
  • Åtgärd 7   Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet.
  • Åtgärd 10 Motverka invasiva främmande arter.
  • Åtgärd 11 Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering.
  • Åtgärd 12 Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden.
  • Åtgärd 14 Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster.
  • Åtgärd 15 Inspirera länsinnevånarna till hållbara val som gynnar biologisk mångfald.

Många olika enheter och nämnder på Heby kommun är inblandade i det kommande arbetet med att genomföra de aktiviteter som vi planerar att genomföra fram till 2023. Åtgärder och uppföljning av hur vi arbetar med de nya löftena kommer att presenteras löpande.
Förra året undertecknade Heby kommun hållbarhetslöften kring åtgärdsprogrammet Klimat och energi. Dessa mål arbetar vi med fram till 2022.

Normalt brukar de nya löftena signeras på Uppsala slott under högtidliga former. Under rådande omständigheter blev årets ceremoni istället helt digital.

 

Relaterat