Hebymodellen – ett arbete med tidiga samordnade insatser för barn och unga

Vi vill att våra barn och ungas hälsa ska främjas och att vi ska kunna ge dem de bästa förutsättningarna för en färdig skolgång. Därför har vi tillsammans med Region Uppsala startat ett arbete med tidiga samordnade insatser för barn och unga.

I Hebymodellen arbetar förskola/skola/elevhälsa, socialtjänst, hälso- och sjukvården och kultur- och fritidsenheten i samverkan med samordnade insatser för barn och unga. Syftet är att tidigt bryta en ogynnsam utveckling oavsett ålder. Insatserna ska stödja barnet och familjen innan ett problem hinner växa sig större.

Medarbetare från verksamheterna har tillsammans med Region Uppsala tittat på var behov av samverkan kring barn och unga finns och därefter bildat en arbetsgrupp som hittat nya arbetssätt för att möjliggöra tidiga samordnade insatser från en eller flera aktörer. Arbetsgruppen har också i uppdrag att titta på samverkansmöjligheter mellan aktörerna för de allra yngsta barnen mellan 0-6 år.

Ett arbete enligt Hebymodellen ska säkerställa att stöd erbjuds familjer och barn utifrån deras behov och där de befinner sig. I höst så startas den första insatsen upp i form av barnhälsoteam som ska arbeta runt varje enskilt barn som har behov av det. När det gäller de äldre barnen så fokuseras arbetet först på att nå de barn som har hög skolfrånvaro.

Vi måste få våra elever att vilja komma till skolan och vi måste ta reda på varför eleverna inte kommer till skolan. Hur kan skolan möta upp de elever som har behov av extra stöd för att återgå till sin utbildning? När vi arbetar alla aktörer, barn och vårdnadshavare tillsammans så hittar vi ofta det rätta och bästa sättet att motivera säger Susanne Sverkersson, verksamhetschef på Barn- och utbildningsförvaltningen i Heby kommun.