Agenda 2030

Vad är Agenda 2030?

I september 2015 beslutade världens stats- och regeringschefer om en ny utvecklingsagenda – Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Agenda 2030 gäller för alla människor och länder och förutsätter att förändring sker både på lokal nivå och regeringsnivå. Det är ett gemensamt arbete som kräver engagemang från regeringar, kommuner, regioner, akademi, näringsliv och civilsamhället.

Så här arbetar vi med Agenda 2030 i Heby kommun

I Heby kommun sätter Agenda 2030 tonen i vår planering och vårt arbete. Målet är att nå vår vision ”Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet” på ett långsiktigt hållbart sätt. Kommunfullmäktige har antagit inriktningar där Agenda 2030 är integrerat. Inriktningarna förklarar hur våra nämnder ska ta sig an arbetet med att förverkliga visionen.

Inriktningarna är:

  • Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.
  • Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet
  • Heby kommun ska vara en attraktiv och jämställd kommun att leva, bo och verka i
  • Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten ekonomi
  • Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle

Tre hållbara dimensioner

Agenda 2030 är indelad i tre dimensioner av hållbar utveckling. En social, en ekologisk och en ekonomisk.  De tre dimensionerna är odelbara och integrerade och beroende av varandra för att hållbar utveckling ska ske. Exempelvis kan aldrig ekonomisk hållbarhet uppnås om inte social och ekologisk hållbarhet också uppnås.

Den sociala dimensionen handlar om människors förutsättningar för ett gott liv. Exempel på det kan vara hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning och möjligheterna att förbättra dem.
Den ekologiska dimensionen handlar om att skapa långsiktiga förutsättningar för vår miljö, där den biologiska mångfalden och ekosystemen bevaras så att kommande generationer kan leva i en ren och giftfri miljö med ren luft och rent vatten.
Den ekonomiska dimensionen handlar om att uppnå en positiv ekonomisk tillväxt som inte för med sig negativa konsekvenser.