Dataskyddsförordningen, GDPR

Din integritet är viktig för oss i Heby kommun. Informationen nedan beskriver hur Heby kommun behandlar dina personuppgifter.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Heby kommuns e-tjänster, Facebook eller skicka e-post till oss. Det säkraste för dig är att ringa oss.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Vanligtvis inhämtas uppgifter direkt från dig som medborgare men vi kan från tid till annan ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor som exempelvis; myndigheters register eller andra privata och offentliga register, så som; Skatteverket. Vi kan även komma att spela in eller dokumentera på annat sätt vår kommunikation med dig för att ha möjlighet att uppfylla våra förpliktelser mot dig som medborgare.

Så använder kommunen dina personuppgifter

Heby kommun kommer att behandla din information för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt personnummer och fastighetsbeteckning för att ha möjlighet att leverera vatten. Har du barn i skolan hämtar vi exempelvis uppgifter om var du är bosatt (kommun och församling).

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund/medborgare vilket innefattar; erbjuda skolgång, försörjningsstöd med mera.

Heby kommun kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges på denna sida om Heby kommun inte är skyldiga enligt lag att göra det till följd av ett krav från myndighet, domstolsbeslut eller om vi fått ditt medgivande till ett sådant utlämnande.

Vilka personuppgifter sparas?

Dina personuppgifter används för identifiering och handläggning av ditt ärende. Heby kommun kommer inte att spara fler uppgifter än nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende.

Vem kan se dina personuppgifter?

Det är endast aktuell handläggare på Heby kommun som har behörighet att ta del av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast underleverantörer, som är behjälplig vid vår kommunikation med dig (exempelvis IT-system för journalföring inom vård och omsorg eller lärportal för dialog mellan pedagog och förälder i skolan). Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Så länge lagras dina personuppgifter

Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Däremot finns det andra lagar, t.ex. socialtjänstlagen, arkivlagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras.

Dina personuppgifter får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under en längre tid.

Kontakt

Linda Ahlin
Dataskyddsombud
0224-361 29
linda.ahlin@heby.se

Heby kommun, växeltelefon
0224-360 00

Besöksadress
Kommunhuset
Tingsgatan 11, Heby

Postadress
Heby kommun
Nämndens namn
744 88 Heby

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen

—————————————————-

Kommunens nämnder och ansvar

Bygg- och miljönämnden
Ansvarar bland annat för bygglov, miljö- och hälsoskydd, bostadsanpassningsbidrag och tillsynsärenden.

Kommunstyrelsen
Ansvarar för bland annat personalpolitik, kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor, detaljplanarbete och översiktsplaner, Heby kommuns räddningstjänst, kommunens arkiv och kommunens officiella anslagstavla.

Kultur- och fritidsnämnden
Ansvarar för bland annat kommunens sim- och sporthallar, ungdomsgårdar, biblioteken och den kommunala kulturverksamheten.

Samhällsbyggnadsnämnden
Ansvarar för bland annat lekplatser, vatten, avlopp, gator och kommunal mark och fastigheter.

Utbildningsnämnden
Ansvarar bland annat för kommunala förskolorna, skolorna, vuxenutbildning samt elevhälsa.

Vård- och omsorgsnämnden
Ansvarar för bland annat den kommunala hälso- och sjukvården, bistånd, äldreboenden, daglig verksamhet och familjeteam.