Dina rättigheter

Registerutdrag

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka av dina personuppgifter som Heby kommun behandlar. Vid förfrågan får du denna information kostnadsfritt en gång per år och utan angivande av skäl. Det finns olika sätt att beställa ett registerutdrag, antingen använder du vår e-tjänst som finns här eller så kan du skriva ut tillhörande blankett och skicka den skriftligen till vår adress. Begäran ska vara undertecknad av den sökande själv alternativt kan du skicka en begäran via e-post (observera att känsliga personuppgifter inte kan skickas via e-post).

Rätt till information

Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Information om behandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när du begär det.

Det finns även tillfällen när särskild information ska ges till dig. Till exempel om det inträffar ett dataintrång hos Heby kommun och det finns risk för identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till Heby kommun och be att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till behandlingen.

Rätt till radering

Eftersom Heby Kommun är en myndighet och således måste följa arkivlagstiftningen, offentlighetsprincipen och annan lagstiftning så kan du oftast inte begära att dina personuppgifter raderas i sin helhet.

Du har rätt att be Heby kommun att personuppgifter som rör dig raderas. Det gäller i dessa fall:

  • Om behandlingen bygger på samtycke har du rätt att återkallar ditt samtycke (detta är mycket ovanligt)
  • Om dina personuppgifter har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att kommunen ska uppfylla ett lagkrav eller annan rättslig skyldighet
  • Om personuppgifterna samlats in för att erbjuda e-tjänster till barn.

Dataportabilitet

Dataportabilitet innebär att du får dina personuppgifter skickade till dig eller den du bestämmer digitalt, för att på så sätt tillåta att någon annan tar vid där Heby Kommun slutade. Formellt är denna rättighet bara tillämplig när vi behandlar dina personuppgifter med samtycke eller på grund av avtal med dig, dessutom måste den behandling som utförs vara automatisk för att dataportabilitet ska vara en rättighet.

I vissa fall kan det vara aktuellt att överföra handlingar eller personuppgifter direkt från Heby kommun till andra kommuner eller myndigheter. Till exempel om någon flyttar till en annan kommun. Tack vare offentlighetsprincipen kan vi i dessa fall om, du begär det, skicka dina ärenden till den nya kommunen.

Rätt att göra invändningar

Om du anser att Heby Kommun behandlar dina uppgifter på fel sätt eller om du helt enkelt inte vill att kommunen ska behandla dina personuppgifter så kan du invända mot behandlingen.

Den nämnd som behandlar dina personuppgifter måste då se över behandlingen och fatta ett beslut om huruvida din invändning och de skäl du angivit i till stöd för din synpunkt väger tyngre än det syftet som kommunen har med behandlingen.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Huvudregeln är att automatiserat beslutsfattande och skapande av personprofiler inte är tillåtet. De undantag som finns är om du själv godkänt att bli föremål för automatiserat beslutsfattande genom samtycke eller avtal, eller om det finns en rättsregel som innebär att automatiserat beslutsfattande kommer att användas. Om så är fallet så kommer du att bli informerad om det särskilt.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att Heby Kommun inte behandlar dina personuppgifter på rätt sätt så kan du begära att vi pausar behandlingen. Det kallas i lagen för ”begränsning av behandling”. Om du begär att vi begränsar behandlingen så kommer vi att se över den behandling som det gäller och pröva om dina personuppgifter behandlas på det sätt som var tänkt och i enlighet med lagstiftning.

Om det visar sig att vi behöver begränsa behandlingen på grund av att vi gjort fel så kan kommunen fortfarande ha rätt att använda dina personuppgifter för att försvara sig eller andra i domstolstvister eller om du ger ditt godkännande att vi behandlar uppgifterna. Om det är nödvändigt för så kallade ”viktiga samhällsintressen” kan det även finnas möjlighet att behandla dina personuppgifter trots begränsningen.

Klagomål

Om du anser att Heby kommun behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen är Sveriges myndighet som ska utöva tillsyn för efterföljsamheten av GDPR. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas. Om du vill veta mer om GDPR och Datainspektionens arbete rekommenderar vi att du går in på www.datainspektionen.se.

Skadestånd

Har du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen, kan du ha rätt till skadestånd av Heby kommun och övriga som medverkat vid behandlingen.

Du som lidit skada har i rätt att få ersättning för hela skadan av någon av de organisationer som medverkat vid behandlingen, till exempel Heby Kommun eller en underleverantör, förutsatt att det kan fastställas att den du begär skadeståndet ifrån var ansvarig på något sätt för skadans uppkomst. Det är endast om den som hanterar personuppgifterna kan visa att den inte på något sätt varit ansvarig för skadans uppkomst som den slipper betala skadestånd till dig.