Dialog och inflytande

Hur kan du som medborgare ta del av och påverka politiken på lokal nivå?

En av demokratins grundbultar vid sidan om den representativa demokratin är dialog och inflytande, samt kunskap om hur kommun styrs och de beslut som tas. Det finns flera sätt att få insyn i kommunens verksamhet och att vara med och påverka kommunens utveckling. Politiskt deltagande och inflytande kan ske på många sätt och här presenteras en kort introduktion till de olika kanaler du som medborgare kan använda dig av för att påverka politiken på lokal nivå.

Rösta i kommunala val
Genom att rösta i de kommunala valen är du med och väljer de politiker som ska besluta i kommunen de följande fyra åren. I det kommunala valet avgörs mandatfördelningen i kommunfullmäktige som är kommunens högst beslutande organ. Kommunfullmäktige utser i sin tur vilka som ska sitta i kommunstyrelsen och de andra nämnderna som förvaltar kommunens verksamheter. Kommunala val sker vart fjärde år i samband med riksdagsval och landstingsval. Rätt att rösta i kommunala val har du som varit folkbokförd i kommunen i minst tre år.

Lämna in en synpunkt
Synpunkter kan vara kritik och beröm, men kan också vara ett förslag. Ett förslag som lämnas in i form av en synpunkt handlar ofta om enklare saker som kan utredas och/eller åtgärdas direkt av en tjänsteman. Exempelvis kan förslagen vara behov av en vägskylt på en gata, belysning vid ett övergångsställe eller information på kommunens hemsida.

Synpunkter handläggs oftast direkt av en tjänsteman på berörd förvaltning. Förvaltningen kan också välja att lyfta upp förslaget till nämnd för att politikerna ska fatta beslut om det behövs. Lämna in en synpunkt genom att använda tjänsten Synpunkter och klagomål.

Kontakta en politiker
Ta kontakt med en politiker och framför din synpunkt eller åsikt. Du kan antingen besöka lokalpartiernas hemsida för att hitta kontaktuppgifter eller hitta kontaktuppgifter i vårt förtroendemannaregister.

Engagera dig i ett politiskt parti

På länken här hittar du länkar till de lokala partierna. Genom att gå med i ett parti har du möjlighet att påverka ditt partis politik och har också själv möjlighet att ställa upp till val.

Lämna in medborgarförslag
Genom att lämna in ett medborgarförslag så kan du som enskild person komma med förslag på förändring. När ett medborgarförslag lämnas in startas en politisk process där ditt förslag bereds. Beslut fattas först i kommunfullmäktige och lämnas sedan ofta över till nämnd eller kommunstyrelse som kan besluta om förslaget ska genomföras eller inte. Nämnden kan i sin tur lämna över förslaget för utredning till en eller flera tjänstemän som har sakkunskap om ärendet. Beredningen kan ta upp till 12 månader beroende på förslagets karaktär och omfattning. För mer information om hur du går till väga för att lämna in ett medborgarförslag kan du läsa mer här.

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har inrättat en frågestund vid varje sammanträde där du som medborgare kan ställa frågor. Det sker vanligtvis kl 18.15. För att kommunfullmäktige ska ha tid att bereda ett genomtänkt svar vill vi få in din fråga skriftligt senast 2 dagar före sammanträdet. Men det går också att ställa frågor direkt på sammanträdet. När kommunfullmäktige sammanträder kan du kolla här eller på den officiella anslagstavlan. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Samråd
I planprocessens samrådsskede finns möjlighet att påverka utformningen av planen.

Lokal folkomröstning

Genom att starta ett lokalt folkinitiativ kan du få till en folkomröstning. För att få till en folkomröstning krävs bland annat att 10 procent av kommunens röstberättigade stödjer initiativet. En folkomröstning är ett rådgivande organ men det är likaså ett kraftfullt verktyg för att påverka politiken. I Heby kommun har vi ett rikskänt exempel på en folkomröstning på lokal nivå, nämligen när kommunens invånare 1998 röstade om länsbyte. För att läsa mer om folkinitiativ och lokala folkomröstningar finns bra information på SKL:s hemsida.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>