Medborgarförslag


Vad är ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Heby kommun har rätt att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Denna rätt gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. I ett medborgarförslag skriver förslagsställaren/förslagsställarna en konkret åtgärd som förslagsställaren/förslagsställarna vill att kommunfullmäktige tar ställning till. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

 

Hur lämnar du in ett medborgarförslag?
Den som är kommunmedlem får väcka ett medborgarförslag på kommunfullmäktige om följande kriterier är uppfyllda:
– använd Heby kommuns medborgarförslagsblankett.
– ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
– ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
– får inte ta upp ämnen av olika slag.
– väcks genom att de lämnas in till kommunförvaltningen tio arbetsdagar före det sammanträde då förslaget avses att behandlas.
– medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning.
– förslaget får heller inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag) eller personärenden.

I samband med att medborgarförslaget anmäls ska tillfälle till överläggning ske.

Du kan skicka blanketten till information@heby.se eller till kommunsekreteraren.
Du kan också posta medborgarförslaget till Heby kommun, 744 88 Heby. Märk kuvertet med ”Medborgarförslag”.


Vad händer sedan?

Efter överläggning beslutar fullmäktige vid vilket sammanträde medborgarförslaget avses upptas till behandling. Ditt förslag kommer att anmälas under punkten ”Anmälan av nya medborgarförslag”. Du har möjlighet att vara med och själv presentera ditt medborgarförslag och fullmäktigeledamöterna har möjlighet att ställa frågor till dig om förslaget.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Alla inkomna förslag är allmänna handlingar och offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av ditt förslag.


Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att du sänder in ditt förslag med ovanstående personuppgifter godkänner du att Heby kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Detta görs för att du, och andra intressenter, skall kunna följa ditt ärende. Du godkänner även att ärendet publiceras på kommunens hemsida.

 

Blankett

Skicka in ditt medborgarförslag till

Heby kommun
744 88 Heby

eller information@heby.se

Blanketten Medborgarförslag

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>