Kommunarkivet

Kommunarkivet

Våra äldre kommunala arkiv och samtliga föreningsarkiv finns i vår arkivlokal i Morgongåva. Då det är i källaren på ett äldreboende, är det i dagsläget svårt att hämta handlingar eller ta emot forskare från de handlingsbestånden av smittspridningsskäl. Vi ber er ha överseende med detta.

Kommunen är en myndighet och måste följa de lagar och förordningar som finns gällande arkiv och allmänna handlingar. Ett arkiv är en myndighets samlade handlingar, eller information.

Kommunen måste bland annat ha en arkivmyndighet som ansvarar för att det finns en arkivorganisation som tar hand om kommunens arkiv.Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet. Arkivmyndigheten har som huvudsaklig uppgift att vårda de handlingar som ska bevaras. Handlingar som ska bevaras förvaras i arkivmyndighetens arkiv som kallas kommunarkivet. Varje förvaltning ansvarar för sina egna handlingar så länge som handlingarna behövs i verksamheten. Därefter överlämnas handlingarna till arkivmyndigheten för slutarkivering i kommunarkivet.

Vill du ta del av handlingar ur kommunarkivet kontakta arkivarie. Även i kommunarkivet omfattas vissa allmänna handlingar av sekretess. En sekretessprövning görs alltid innan en begärd handling lämnas ut. Du kan antingen komma till kommunhuset och läsa den på plats, få den hemskickad via e-post eller per post, beroende på handlingens beskaffenhet. Priser för utskrifter, kopiering och avskrifter enligt fastställda taxor.

Bevarande och gallring

Utgångspunkten i arkivlagen är att allmänna handlingar ska bevaras. Viss typ av information behöver dock inte bevaras för all framtid. För att kommunen ska få göra sig av med (gallra) allmänna handlingar krävs det beslut om att just den typen av information får gallras. Det finns beslutat i respektive förvaltnings dokumenthanteringsplan.

Handlingsbestånd

Kommunarkivet i Heby grundades 1971 och inrymmer de nuvarande kommunförvaltningarnas arkiverade handlingar. Arkiven efter de kommuner som var föregångare till Heby förvaras i slutarkivet i Rungården, Morgongåva. Kommunen rymmer många olika verksamheter och därför finns det också många olika typer av information i arkivet. I menyn finns länkar till sidor som beskriver vilka handlingar och arkiv som finns bevarade i Heby kommun.

Heby kommunarkiv tar också emot förenings-, företags-, person- och gårdsarkiv med anknytning till kommunens område, som förtecknas då tid och möjlighet finns. Över 400 enskilda arkiv har deponerats i eller skänkts till kommunen och de förvaras också i slutarkivet i Rungården, Morgongåva. Enskilda arkiv räknas inte som allmänna handlingar och lyder inte under offentlighetsprincipen. I vissa fall behövs tillstånd från arkivbildaren för att få ta del av handlingarna och vissa av arkiven är inte offentliga alls.

Till vänster finns en länk till förteckning över enskilda arkiv som överlämnats.

Kontakt

Niklas Madell
Kommunarkivarie
0224-360 77
niklas.madell@heby.se

Anneli Danneby
Registrator/arkivassistent
0224-362 51
anneli.danneby@heby.se

Rungårdsarkivet
0224-645 99

Öppettider
Forskare eller besökare ombedes att ringa först.

Besöksadresser
Kommunhuset
Tingsgatan 11, Heby
Rungården
Ramsjövägen 10, Morgongåva

Postadress
Heby kommun
744 88 Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>