Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Heby kommun har en olycksfallsförsäkring genom Protector. Försäkringen gäller för barn och ungdomar i Heby kommun tills det att de fyller 18 eller gått ut gymnasieskolan.

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall).

Förfrysning, värmeslag, solsting anses som olycksfallsskada.

Försäkringen omfattar smitta av HIV-virus och hepatit som drabbar försäkrad under utbildning och praktik mm med 5 prisbasbelopp.

Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i längst 12 månader.

Förstörda kläder m m – Ersättning lämnas för personliga tillhörigheter såsom kläder och glasögon i samband med olycksfallsskada som kräver läkar-/tandläkarbehandling, dock högst med 0,25 basbelopp.

Läke-, tandskade- och resekostnader – Ersättning lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning.
Ersättning kan lämnas för resor till och från läkare och sjukhus och merkostnader för resor till och från skol/ arbetsmarknadsutbildning.
Ersättning kan lämnas för sveda och värk samt för lyte och men.

Invaliditetsersättning (medicinsk eller ekonomisk invaliditet)

Vid invaliditetsgrad under 50% beräknas på 15 basbelopp
Vid invaliditetsgrad om minst 50% beräknas på 30 basbelopp
Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. 

Dödsfallsersättning – Vid dödsfall på grund av olycksfall betalas en engångsersättning om 1 prisbasbelopp. För person som är yngre än 18 år gäller dödsfallsbeloppet oavsett orsak. 

För heltidsförsäkrade gäller att försäkringen är giltig t o m 1 september det år försäkrad går ut grund- eller gymnasieskolan.

Försäkringen gäller utan självrisk

Skadeanmälan eller vid frågor, telefon 08-410 637 00

E-post: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan skickas till               

Protector Försäkring ASA
Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Blankett finns under Relaterat.

Kommunens ansvar

Vid skador som kommunen har vållat har kommunen en ansvarsförsäkring. Vid skador på fastighet, gör alltid en skadeanmälan till den egna hemförsäkringen först.

Vid ersättningskrav mot kommunen, kontakta ansvarig enhet inom kommunen eller kommunjuristen.

Skadeståndsanspråk behandlas av kommunens försäkringsbolag som gör den skadeståndsrättsliga bedömningen.

Relaterat

Kontakt

Skadeanmälan eller vid frågor
08-410 637 00
skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan skickas till

Protector Försäkring ASA
Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Blankett finns under Relaterat.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>