Kommunstyrelsen

Lednings- och kontrollfunktionen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamheter. I kommunens styrfunktion ingår även att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt att övervaka att dessa mål och efterlevs.

Den har också insyn i övriga nämnders och beredningars verksamhet samt behandlar alla ärenden innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige.

Personal

Under kommunstyrelsen lyder kommunförvaltningen. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personalen.

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Inom kommunstyrelsen skall finnas ett verksamhetsutskott med fem förtroendevalda. Verksamhetsutskottet är tillika personalutskott.

Kommunstyrelsens övriga verksamheter

Uppgifter enligt speciallagstiftning

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt följande:

  • Ansvarar för Heby kommuns räddningstjänst, uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och annan författning.
  • Ansvarar för kommunens anslagstavla.
  • Är arkivmyndighet för Heby kommun. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.
  • Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de behandlingar av personuppgifter som sker i verksamhet och som bedrivs under kommunstyrelsen.

Produktion av tjänster

Kommunstyrelsen ska tillhandahålla kommunal produktion av tjänster i den omfattning som efterfrågas. Kommunstyrelsen ansvarar därvid för produktionen av tjänster inom samtliga nämnders ansvarsområden.

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen är även kommunens krisledningsnämnd.

Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt snabb och samordnad.

Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhälls­funktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

 

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>